Instrucţiuni pentru autori

logo_sr

Revista Sociologie Românească

ISSN 1220 - 5389

 

Instrucţiuni pentru autori

Revista publică studii în limbile română, engleză sau franceză. Nu se acceptă decât studii originale, nepublicate anterior.
Lucrările vor fi încărcate în format electronic, în format .doc sau .docx, folosind procedura disponibilă aici. În formular se vor trece titlul în limba articolului dar şi în limba engleză, numele complet al autorilor, afilierea lor instituţională, un rezumat în limba engleză, 4-6 cuvinte cheie în limbile română şi engleză, adresa de corespondenţă şi emailul autorilor.

Tehnoredactaţi materialul cu caractere româneşti, Times New Roman 12 p., pagină A4 la două rânduri. În acest format, lucrarea ar trebui să conţină maximum 25 de pagini.

Toate lucrările trebuie redactate în stilul lucrărilor ştiinţifice, având introducere, secțiune de trecere în revistă a literaturii de specialitate, secţiune metodologică, secţiune de prezentare a rezultatelor, de discuţii, concluzii şi bibliografie.

Limba: Revedeţi cu atenţie manuscrisul pentru a corecta eventualele greşeli lexicale sau gramaticale. Dacă lucrarea este redactată în altă limbă decât cea maternă a autorului, se recomandă revederea de către un vorbitor al limbii sursă.

 

Cerinţe minimale privind structura lucrării:

Titlul: Trebuie să fie cât mai specific şi sugestiv.

Rezumatul în limba engleză: Trebuie să aibă minim 200 de cuvinte şi maxim 250 de cuvinte, să conţină o menţionare succintă şi precisă a motivaţiei studiului, a întrebărilor de cercetare, a metodelor folosite, a rezultatelor şi a implicaţiilor acestor rezultate.

Cuvinte-cheie: Cele 4-6 cuvinte-cheie trebuie, pe cât posibil, să nu fie identice cu cele din titlu.

Capitolele: Recomandăm o împărţire logică a lucrării pe capitole şi eventual subcapitole, al căror titlu nu trebuie numerotat. Titlul capitolelor trebuie trecut cu bold, iar al subtitlurilor cu bold italic.

Introducere: Trebuie să se specifice aici scopul articolului, motivele care au determinat alegerea subiectului, relevanţa articolului pentru literatură, modalitatea in care articolul îşi va atinge scopul (metodele de cercetare folosite). Ultimul paragraf al introducerii trebuie să cuprindă şi o prezentare succintă a structurii articolului.

Trecerea în revistă a literaturii: trebuie să ofere un rezumat relevant al lucrărilor, atât citări clasice cât şi recente, pe tema articolului. Demonstrând o înţelegere nuanţată a literaturii de specialitate și o raportare critică la aceasta, secțiunea trebuie să fie o bază pentru ipotezele articolului.

Metodologia: Lucrările care implică această metodologie trebuie să prezinte întrebările de cercetare (obiectivele studiului), ipotezele, informaţii privind metodele, tehnicile şi instrumentele de cercetare utilizate. În cazul în care sunt prezentate date de anchetă, trebuie prezentate modalitate de alegere a subiecţilor, mărimea şi caracteristicile socio-demografice loturilor (eşantioanelor), procentul non-răspunsurilor și orice alte date considerate relevante/

Prezentarea şi discuţia rezultatelor: trebuie incluse într-un subcapitol separat. 

Tabelele: Trebuie să fie numerotate consecutiv (1, 2, etc.) şi să conţină un număr şi o legendă succintă, plasate înaintea tabelului, ca în exemplul următor:

Tabel 1: Xxx.

Eventualele explicaţii suplimentare trebuie inserate imediat sub tabel. Tabelele multiple vor fi etichetate cu litere mici ale alfabetului (1a, 1b etc.).

Grafice: Toate fotografiile, graficele şi diagramele trebuie să fie menţionate cu titlul "Figura" şi numerotate consecutiv (1, 2 etc.). Legende şi numere trebuie să fie plasat sub figură. Figurile multiple vor fi etichetate cu litere mici (1a, 1b etc.). Trebuie evitate textele explicative cu corp de literă foarte mic, dar şi variaţia în privinţa mărimii textului din grafice.
Furnizaţi o legendă detaliată (fără abrevieri) şi plasaţi-o sub figură, ca în exemplul următor:


Figura 1: Xxx.

Concluziile: Va fi inserată trecere în revistă a argumentului şi a modului cum acesta este susţinut de datele prezentate, dar trebuie incluse şi implicaţiile rezultatelor pentru tema discutată. În final trebuie menţionate limitările studiului şi posibilităţile eventuale de dezvoltare ulterioară.

Referinţele în text: Vor fi aşezate între paranteze (numele de familie al autorului, anul, pagina sau paginile (dacă este necesar)). Exemple: (Breakwell şi Lyon, 2005), (Bryceson şi Vuorela, 2002), (Bruni, 2006, 25-40). Dacă sunt mai mult de 3 autori, numai primul ar trebui să fie menţionat în referinţa în text, urmat de "et al." Exemplu: (Christensen et al., 2002).

Bibliografia: Lista referinţelor trebuie să fie plasat la capitolul "Bibliografie". Sugerăm în acest context să urmăriţi numărul curent
www.arsociologie.ro/ro/sociologieromaneasca/numarul-curent
şi arhiva revistei
www.arsociologie.ro/ro/sociologieromaneasca/arhiva
pentru a identifica publicaţii pe tema articolului dvs.

Example:

1. Articol de jurnal:
Rice, K. (2005) The Wilding of America: Money, Mayhem, and the New American Dream. Teaching Sociology, 33, 1, 120-121.

2. Capitol de carte:
Wills, T. A. şi Mendoza, D. (2004) Social Comparison and Subjective Well-Being, în S. Charles (ed.), Encyclopedia of Applied Psychology, New York: Elsevier, 405-409.

3. Carte de autor:
Breakwell, G. M. şi Lyons, E. (1996) Changing European identities : social psychological analyses of social change. Oxford; Boston: Butterworth-Heinemann.

4. Carte editată:
Held, D. şi McGrew, A. G. (eds.) (2003) The global transformations reader: an introduction to the globalization debate. Cambridge, UK; Malden, MA.: Polity Press.

5. Lucrare prezentată la conferinţă:
Habich, R. (2005) European Social Structures in Comparison. International Joint Workshop: Europe and North America - Societies in Contrast. Hanse Institute for Advanced Study, Delmenhorst, Germany, March 6-9.

6. Dizertaţie:
Chekola, M. G. (1974) The concept of happiness, Teză de doctorat, Universitatea din Michigan.

7. Articole/cărţi in presă:
Morrison, M., Tay, L. şi Diener, E. (în curs de apariţie) Subjective Well-being and National Satisfaction: Findings from a Worldwide Survey,  Psychological Science.

8. Articole publicate într-un jurnal on-line:
Davoine, L., Erhel, C. şi Guergoat-Lariviere, M. (2008) Monitoring Quality in Work: European Employment Strategy Indicators and Beyond. International Labour Review, 147, 2-3, 163-198. Disponibil la http://www.ilo.org/public/english/revue/index.htm. Accesat în 10 iunie 2009.

9. Pagină web:
World Bank (2006) World Development Indicators Online (WDI), Washington, DC: World Bank, Disponibil la www.worldbank.org/data/onlinedatabases/onlinedatabases.html. Accesat în 20 ianuarie 2008.