Publicistica sociologică

Proiectul Publicistica sociologică românească din 1944 până în prezent a ajuns la prefaza prelucrărilor statistice, motiv pentru care publicăm bazele de date în vederea ultimei consultări cu specialiştii în domeniu dar mai ales cu autorii sociologi. Scopul aceşti consultări este de a verifica şi completa informaţiile disponibile în baza de date. În acest sens, apreciem şi aşteptăm ajutorul dvs. în completarea şi corectarea datelor publicistice până la data de 10.01.2011.

Proiectul şi-a propus alcătuirea unei baze de date privind publicistica sociologică a autorilor sociologi dar şi nesociologi, din ţară sau din străinătate dar cu referire la contextul social românesc. Baza de date referitoare la autori a fost făcută publică începând cu vara anului 2008.. În completarea acestor baze, lesne utilizabile ca suport bibliografic, este în intenţia proiectului de a documenta şi cu privire la instituţiile şi revistele care au susţinut activitatea şi publicistica sociologică românească.

Publicaţiile sunt separate în două baze de date: CĂRŢI Publiro Carti – după cum este vorba despre lucrări cu autor unic sau colectiv, dar unitare în abordare, unde nu se poate delimita contribuţia diferiţilor autori la realizarea lucrării, respectiv STUDII Publiro Studii  - pentru publicaţiile sub formă de articole în periodice de specialitate sau în volume, ca şi lucrări ale institutelor de cercetare din perioada în care posibilităţile de a publica sociologice, în special, era sever restricţionate şi care sintetizau activitatea lor de cercetare. În mică măsură au fost incluse în bazele de date articole apărute în reviste de cultură sau cotidiene (în funcţie de perioada istorică), ca şi prefeţele/ postfeţele sau notele introductive ale volumelor, chiar dacă în unele cazuri este vorba despre un efort de documentare şi analiză remarcabil; ne-am oprit asupra acelora care aveau un titlu tematic, între scopurile analizei acestor baze regăsindu-se şi cel al analizei tematice abordate de autori.

Informaţiile prezente in bază sunt numele şi prenumele autorului/-rilor, anul publicării, tipul publicaţiei, titlul publicaţiei, revista (unde este cazul), editura şi localitatea. Diversitatea contextelor de apariţie a lucrărilor a făcut necesară adăugarea unor completări privind „tipul publicaţiei", care oferă informaţii despre specificul publicaţiei, apariţia multilingvă, repetitivitatea publicării unei lucrări, diferenţierea volumelor de studii, a ediţiilor îngrijite, respectiv a articolelor-interviu sau a restituirilor unor lucrări.
Tematica publicaţiilor depăşeşte specificul strict al sociologiei, prin publicistica autorilor fără pregătire de bază în sociologie, dar care au activat în echipe de cercetare sociologică sau în centre cu profil sociologic sau a autorilor care sociologi fiind au pus amprenta sociologică pe teme tradiţional ne-sociologice; am dorit să surprindem astfel aria extinsă a temelor care au prezentat interes pentru sociologie.

Prezentele baze de date sunt actualizate la data de 20 martie 2010 pe baza prelucrării tuturor informaţiilor disponibile acumulate începând cu 2006. Dacă doriţi să accesaţi aceste baze în forma actuală (sub rezerva că ele vor suferi unele modificări până la 1 mai 2011) vă rugăm să ne contactaţi la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Vă aducem la cunoştinţă că în acest moment un colectiv de autori lucrează la elaborarea unui volum pe baza prelucrării acestor baze de date. De asemenea, dacă sunteţi interesaţi în elaborare unor lucrări pornind de la aceste baze de date în acest colectiv de autori sau individual vă rugăm să ne anunţaţi. Accesul este gratuit cu condiţia citării proiectului Publicistica sociologică românească din 1944 până în prezent ca sursă de date.

Vă mulţumim pentru interesul acordat proiectului şi participarea de până acum şi cu speranţa unei viitoare colaborări.

 

Echipa de coordonare a proiectului
Coordonatori:
CP I Prof.Dr. Cătălin Zamfir, ICCV
CP I Dr. Iancu Filipescu, Institutul de Sociologie
CP II Dr. Simona Ilie, ICCV
CP III drd. Simona Stănescu, ICCV

Echipa:
CP I Dr. Laureana Urse, ICCV
CP III Dr. Cristina Humă, ICCV
Asistent cercetare Adriana Romaş, ICCV
Asistent cercetare drd. Eugen Glăvan, ICCV
Asistent cercetare drd. Filip Alexandrescu, ICCV
Asistent cercetare drd. Iulian Stănescu, ICCV
Viorica Rotaru, ICCV
Stela Andrei, ICCV
Eugenia Glomnicu, ICCV
Rodica Ilie, ICCV
Vasilica Ţică, ICCV

Proiectul a fost iniţiat în octombrie 2006 de către Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii din Bucureşti, în colaborare cu Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii (Academia Română) şi Institutul de Sociologie Bucureşti (Academia Română). Proiectul a devenit ulterior un Consorţiu Academic cu următorii membrii:

Catedra de Sociologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
(coordonator local Lector Universitar Doctor Ana Călina Buţiu)

Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" Arad (coordonator local Profesor Universitar Doctor Marţian Iovan)

Catedra de Sociologie, Facultatea de Drept şi Sociologie, Universitatea "Transilvania" Braşov (coordonator local Conferenţiar Universitar Doctor Ştefan Ungurean)

Facultatea de Drept şi Științe Administrative, Universitatea "Ovidius" Constanţa (coordonator local Profesor Universitar Doctor Anca Stăiculescu)

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca (coordonator local Lector Universitar Doctor Nicoleta Neamţu)

Facultatea de Filosofie, Ştiinţe Sociale şi Politice, Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi (coordonator local Conferenţiar Universitar Doctor Ştefan Cojocaru)

Facultatea de Psihologie, Asistenţă Socială, Sociologie, Universitatea "Petre Andrei" Iaşi, (coordonator local Conferenţiar Universitar Doctor Anca Tompea)

Institutul Naţional pentru Studii de Opinie şi Marketing, INSOMAR SA (coordonator local Gelu Teodorescu)

Catedra de Sociologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea din Oradea (coordonator local Lector Universitar Doctor Sergiu Bălţătescu)

Catedra de Sociologie, Facultatea de Ştiinţe, Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu (coordonator local Lector Universitar Doctor Horaţiu Rusu)

Catedra de Sociologie-Antropologie, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Universitatea de Vest Timişoara (coordonator local Lector Universitar Doctor Melinda Dincă)

Lista membrilor Consorţiului academic este deschisă. În consecinţă, aşteptăm adeziuni din partea instituţiilor care doresc să participe la acest proiect.

 

Coordonatori proiect:
CP I Prof.Dr. Cătălin Zamfir, ICCV
CP II Dr. Iancu Filipescu, Institutul de Sociologie
CP III Dr. Simona Ilie, ICCV
CP III drd. Simona Stănescu, ICCV

 

Echipa:
CP I Dr. Laureana Urse, ICCV
CP III Dr. Cristina Humă, ICCV
Asistent cercetare Adriana Romaş, ICCV
Asistent cercetare drd. Eugen Glăvan, ICCV
Asistent cercetare drd. Filip Alexandrescu, ICCV
Asistent cercetare drd. Iulian Stănescu, ICCV
Viorica Rotaru, ICCV
Stela Andrei, ICCV
Eugenia Glomnicu, ICCV
Rodica Ilie, ICCV
Vasilica Ţică, ICCV

Începând din anul 2006, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii a lansat un proiect deosebit de important pentru comunitatea sociologică din România, cu titlul: Publicistica sociologică românească, din 1944 până în prezent.

Proiectul îşi propune sa contribuie la creşterea conștiinței de sine a comunităţii sociologice româneşti, îmbunătăţirea vizibilităţii şi recunoașterii științifice externe şi consolidarea competitivității internaționale a cercetării romanești. Prin rezultatele vizate, proiectul va asigura o mai bună înțelegere asupra locului şi rolului sociologiei romanești în contextul istoric național de după 1944 şi o resursă esențială pentru cercetări ulterioare. Analiza rutei profesionale a sociologilor va oferi sprijin pentru formularea unor recomandări pentru dezvoltarea resurselor umane ale comunităţii sociologice.

Proiectul are o deosebită relevanţă științifică şi socială pentru comunitatea sociologică deoarece contribuie la creșterea vizibilității naționale (prin difuzarea informațiilor legate de publicații, instituții universitare şi de cercetare) cât şi internaționale. Intenționăm ca rezultatele să conducă la consolidarea colaborării interinstituționale sociologice în România. Avem în vedere diseminarea rezultatelor obținute prin organizarea unor conferințe științifice. Proiectul are caracter original prin complexitatea sa şi prin direcțiile de studiu propuse. In comparație cu studiile de până acum care au vizat doar secvențial sociologia românească, proiectul realizează o serie completă de baze de date cuprinzând întreaga producție științifică sociologică din 1944 până astăzi. In plus, proiectul prevede construirea unui mecanism de reactualizare continuă a bazelor de date obținute.

Proiectul oferă o oportunitate excelentă de documentare științifică pentru tinerii din instituțiile universitare şi de cercetare din România pentru realizarea lucrărilor de licență, masterat şi doctorat.

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la consolidarea comunităţii sociologice din România prin redarea tuturor celor interesaţi informaţii privind publicistica sociologică românească din 1944 până astăzi.

Obiective specifice:

1. Realizarea unor baze de date specifice comunităţii sociologice cuprinzând:
- titlurile tuturor publicațiilor din domeniul sociologiei din 1944 până în prezent
• constituirea unui sistem instituțional al monitorizării producției sociologice
• studiile cat şi volumele publicate de autori romani în tara, în străinătate şi pe Internet
• identificarea mijloacelor de diseminare a lucrărilor de sociologie inaccesibile publicului larg.
• prospectarea unei soluții, îndeosebi pentru lucrările anterioare anului 1990, a scanării şi punerii la dispoziția celor interesați respectând legislația în vigoare privind drepturile de autor
- titlurile tuturor periodicelor romanești gazda pentru publicații sociologice româneşti
- datele referitoare la evoluția profesionala a sociologilor din România
- indexul instituțiilor universitare şi de cercetare cu caracter sociologic din România
- titlurile de teze de doctorat în domeniul sociologiei

2. Realizarea de cercetări asupra locului şi rolului sociologiei româneşti în contextul național post 1944 şi până astăzi, precum şi asupra relației cu sociologia universală
- evoluții tematice în sociologia românească
• identificarea cuvintelor cheie pentru publicațiile comunităţii sociologice româneşti
• pe baza rezultatelor obținute, ne propunem să publicăm mai multe volume care să vizeze: Structura şi dinamica producției sociologice româneşti (volum I), Sociologia românească: politică, ideologie şi contribuții la dezvoltarea societăţii româneşti (volum II) Istoria orală a sociologiei româneşti (volum III).
- relevanţa socială a sociologiei româneşti: contribuția la schimbarea societăţii româneşti
• relaţia dintre sociologie-mediu politic şi sociologie-ideologie
- rutele profesionale ale sociologilor
• formularea unor recomandări pentru dezvoltarea resurselor umane ale comunităţii sociologice
• relaţia cu comunitatea internațională a sociologilor

3. Dezvoltarea unei metodologii de analiză a sociologiei ca fapt social

4. Consolidarea comunităţii sociologice româneşti
- crearea unei rețele de comunicare științifică în vederea creșterii vizibilității naționale
- oferirea informațiilor privind toate instituțiilor cu profil sociologic din România, listele publicațiilor sociologice din România după 1944 până astăzi
- identificarea modalităților de comunicare continua a rezultatelor cercetărilor sociologice în vederea creșterii competitivității internaționale a comunităţii sociologice româneşti
- creșterea vizibilității comunităţii sociologice româneşti atât la nivel național cat şi internațional

5. Realizarea unei biblioteci fizice şi a uneia virtuale a lucrărilor în domeniul sociologiei apărute în ţara noastră, după 1944 (cărţi, studii şi articole). Astfel, la biblioteca Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii vom căuta să strângem laolaltă toate lucrările publicate, amintite mai sus. Suntem în curs de a completa această colecţie cu cele mai rare lucrări, în format electronic

6. Acceptarea spre indexare ISI a revistei Calitatea Vieții editată de Academia Română, ICCV
- diseminarea rezultatelor cercetării în toate centrele universitare şi de cercetare din România

7. Realizarea unui instrument pe Internet de facilitare a cercetării bibliografice, accesibil în sistem HTML şi prin soft dedicat (EndNote, Procite etc.)

La finalul proiectului, Biblioteca sociologică virtuală şi bazele de date vor fi accesibile public, fiind postate pe Internet, ele devenind un material pedagogic şi de lucru pentru studenţi şi cercetători, într-o vastă sursă de cunoştinţe în domeniul sociologiei, dar şi în bază de fundamentare şi analiză a unei ample cercetări sociologice ulterioare. Bazele de date vor fi puse la dispoziţia tuturor celor interesaţi să realizeze studii folosind materialul furnizat de acestea, cu acces gratuit. Lucrările existente în Biblioteca sociologică virtuală vor fi protejate în conformitate cu legislaţia drepturilor de autor în vigoare.