Statutul Asociaţiei Române de Sociologie

STATUTUL ASOCIAŢIEI ROMÂNE DE SOCIOLOGIE

 

Cap.I: DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1
Asociaţia Română de Sociologie, denumită mai jos Asociaţia, este organizaţie nonguvernamentală fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, având ca scop fundamental afirmarea sociologiei ca ştiinţă şi profesie, precum şi afirmarea corpului profesional al sociologilor în viaţa ştiinţifică şi în viaţa publică. Asociaţia continuă şi dezvoltă tradiţiile valoroase ale sociologiei româneşti.
Asociaţia Română de Sociologie se constituie prin asocierea liber consimţită a sociologilor şi a altor specialişti implicaţi în studierea ştiinţifică a vieţii sociale, precum şi a unor organizaţii de profil interesate.
În cadrul Asociaţiei pot fi constituite secţiuni ştiinţifice, sucursale şi filiale teritoriale, conform intereselor şi dorinţelor unor grupuri de membri, în condiţiile prevăzute de lege, ele beneficiind de sprijinul Asociaţiei în desfăşurarea activităţii. 

Art. 2
Asociaţia Română de Sociologie are sediul în Bucureşti, str. 13 Septembrie  nr. l3, sector 5, Secretariatul funcţionând în cadrul unităţii de învăţământ sau de cercetare care îşi asumă asigurarea condiţiilor necesare.
Schimbarea sediului Asociaţiei se hotărăşte de către Consiliul Asociaţiei şi va face obiectul unei notificări la instanţa care a dispus înregistrarea, în condiţiile prevăzute de lege.

 

Cap.II: OBIECTIVE ŞI ACTIVITĂŢI

Art. 3
Asociaţia Română de Sociologie are următoarele obiective de ordin general:
a) susţinerea şi promovarea afirmării sociologiei, ca ştiinţă şi profesie, orientate spre cunoaşterea sistematică a realităţilor sociale din ţara noastră;
b) sprijinirea participării sociologilor la raţionalizarea acţiunii sociale prin:

  • oferirea unor informaţii şi cunoştinţe de specialitate diferitelor organizaţii şi instituţii cu caracter guvernamental, în vederea fundamentării deciziilor în domeniul lor de activitate;
  • promovarea prin mijloace ştiinţifice şi susţinerea unor forme de acţiune socială, în cadrul diferitelor comunităţi şi grupuri;

c) sprijinirea formării specialiştilor în sociologie în cadrul învăţământului superior de profil, precum şi promovarea sociologiei ca disciplină de studiu pe diferite trepte de învăţământ (liceal, postliceal, universitar, postuniversitar, doctorat);
d) susţinerea activităţilor destinate difuzării informaţiilor şi cunoştinţelor sociologice în diferite medii sociale şi profesionale, în viaţa publică şi culturală a ţării, inclusiv prin realizarea de evaluări privind starea societăţii româneşti şi mersul reformei, analiza problemelor majore cu care se confruntă populaţia, oferirea de explicaţii şi propuneri pertinente;
e) sprijinirea acţiunilor având ca scop ridicarea continuă a standardelor ştiinţifice şi profesionale ale membrilor asociaţiei;
f) sprijinirea exercitării profesiei de sociolog în organizaţii de muncă, corespunzător pregătirii şi utilităţii sociale a sociologilor;
g) susţinerea şi urmărirea principiului ca exercitarea profesiei de sociolog să aibă la bază o specializare ştiinţifică corespunzătoare;
h) sprijinirea specializării sociologilor cu merite deosebite în activitatea profesional-ştiinţifică, inclusiv prin facilitarea accesului la burse de studii în străinătate;
i) militarea pentru asigurarea autonomiei cercetării sociologice, în raport cu orientările şi interesele diferitelor organizaţii, instituţii şi grupuri sociale;
j) promovarea cooperării ştiinţifice internaţionale în domeniul sociologiei.
k) susţinerea, în colaborare cu Asociaţia Română de Asistenţă Socială, a Revistei de Asistenţă Socială
l) colaborarea cu asociaţiile profesionale din domenii relevante pentru cercetarea şi acţiunea socială.

Art. 4
În vederea realizării scopurilor sale, Asociaţia organizează următoarele activităţi:
a) sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane, dezbateri;
b) editarea unor publicaţii de specialitate;
c) acordarea de diplome, premii şi alte stimulente, celor care s-au remarcat în activitatea sociologică;
d) avansarea unor propuneri Academiei Române şi altor foruri ştiinţifice, în vederea premierii celor mai valoroase lucrări;
e) schimburi de publicaţii şi de experienţă cu sociologi şi alţi specialişti din străinătate, cu asociaţii şi organizaţii internaţionale şi naţionale de profil, participarea la manifestări internaţionale cu caracter sociologic;
f) acordarea de sprijin sociologilor români, membri în organizaţii sociologice internaţionale;
g) afilierea Asociaţiei la organizaţii sociologice internaţionale.
h)    susţinerea şi promovarea realizării de traduceri, antologii şi alte publicaţii în limbi străine
i)   Asociaţia editează revista Sociologie Românească, revistă naţională de sociologie. În asigurarea producerii revistei, Asociaţia poate colabora cu o instituţie de învăţământ/ cercetare cu profil sociologic/ editură care contribuie la funcţionarea Asociaţiei prin susţinerea realizării Revistei. Director al revistei este preşedintele Asociaţiei. Revista prezintă anual un raport Consiliului şi Conferinţei Asociaţiei.

Art. 41
Toţi sociologii, cetăţeni români sau colaboratori cu comunitatea sociologică românească, au acces deplin la toate facilităţile oferite de Asociaţie Sociologilor din România:

  • să participe la activităţile organizate/ patronate de Asociaţie;
  • să participe la dezbaterile publice organizate de Asociaţie exprimându-şi opiniile lor în deplină libertate;
  • să facă propuneri/ critici pentru îmbunătăţirea activităţii Asociaţiei;
  • să solicite să devină membru al Asociaţiei, îndeplinind condiţiile prevăzute de statut.

Art. 5
Asociaţia elaborează şi urmăreşte respectarea "Codului deontologic al sociologului".

 

Cap.III: MEMBRII ASOCIATIEI

Art. 6
Pot deveni membri ai Asociaţiei persoane care aderă la statut, plătesc taxa de înscriere şi cotizaţia stabilite şi îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:
a) sunt absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior sociologic, chiar dacă, prin consecinţa reorganizărilor, actul de absolvire nu menţionează explicit acest fapt,
b) sunt absolvenţi ai altor institute de învăţământ superior dar au desfăşurat activitate sociologică recunoscută ca atare sau cercetări sociale de interes sociologic;
c) sunt instituţii sau organizaţii cu personalitate juridică specializate în învăţământul şi/sau cercetarea de profil socio-uman.

Art. 7
În calitate de membri asociaţi, pot fi primiţi sociologi din alte ţări, precum şi studenţi la sociologie.
Studenţii având calitatea de membri asociaţi au toate drepturile şi obligaţiile membrilor Asociaţiei, mai puţin dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei, dreptul de a paticipa cu vot deliberativ la luarea deciziilor şi obligaţia de a plăti cotizaţie.

Art. 8
Personalităţi marcante ale sociologiei din România şi din alte ţări pot primi titlul de membru de onoare al Asociaţiei.

Art. 9
Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:
a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei;
b) să participe cu vot deliberativ la luarea deciziilor în organele de decizie ale Asociaţiei în care sunt membri potrivit statutului sau hotărârilor Conferinţei;
c) să fie informaţi asupra activităţii Asociaţiei, să-şi exprime opinia şi să facă propuneri;
d) să primească Buletinul informativ şi celelalte publicaţii editate de Asociaţie, în condiţiile stabilite de Biroul Executiv, în funcţie de potenţialul financiar al acesteia;
e) să se bucure de sprijinul Asociaţiei în tot ce întreprind pentru afirmarea sociologiei ca ştiinţă sau profesie.
f) membrii ASR au dreptul de a participa la toate activităţile/ programele organizate de Asociaţie, să participe la conferinţele ASR şi să exprime liber opinii, critici, propuneri pentru activitatea Asociaţiei. La activităţile care solicită taxe de participare, pot beneficia de reduceri sau scutiri. Au dreptul de a vota la toate activităţile ASR care presupun votul. Votul poate fi realizat direct, în scris sau prin alte mijloace de comunicare (telefon, e-mail etc.). Ei pot delega reprezentanţilor organizaţiilor locale votul lor şi exprimarea opiniilor lor.

Art. 10
Membrii Asociaţiei au următoarele îndatoriri:
a) să respecte Codul deontologic al profesiei de sociolog;
b) să plătească taxa de înscriere şi cotizaţia stabilite de Consiliul Asociaţiei;
c) să participe la Conferinţele Asociaţiei şi la lucrările organelor de conducere şi control în care au fost aleşi;
d) să contribuie la realizarea obiectivelor Asociaţiei.

Art. 11
Membrilor Asociaţiei care nu-şi îndeplinesc îndatoririle prevăzute în prezentul statut li se poate retrage calitatea de membru prin hotărârea Conferinţei, cu 2/3 din voturile celor prezenţi, la propunerea Consiliului sau a Biroului Executiv, sesizat în acest sens de unii membri.
Neplata din culpă a cotizaţiei stabilite de Consiliul Asociaţiei, până la termenul stabilit de acesta, atrage după sine pierderea calităţii de membru al Asociaţiei.

Art. 12
Titlul de membru de onoare este acordat de Conferinţa Asociaţiei, iar între sesiuni de către Consiliul acesteia, cu confirmarea ulterioară de către Conferinţă.

 

Cap.IV: ORGANELE DE CONDUCERE ŞI CONTROL ALE ASOCIATIEI

Art. 13
Organele de conducere şi control ale Asociaţiei sunt:

  1.     Conferinţa Asociaţiei;
  2.     Consiliul Asociaţiei;
  3.     Biroul Executiv
  4.     Cenzorii sau Comisia de cenzori, în funcţie de numărul de membri înregistraţi.

Art. 14
Conferinţa este organul suprem al Asociaţiei. Ea se convoacă în sesiune ordinară de către Biroul Executiv, o dată la doi ani şi este statutar constituită dacă participă majoritatea membrilor Asociaţiei.
Pentru motive deosebite, Conferinţa se convoacă în sesiune extraordinară de către Biroul Executiv, din proprie iniţiativă sau la cererea a cel puţin o treime din numărul total de membri.

Art. 15
Conferinţa Asociaţiei are următoarele atribuţii:
a) dezbate problemele activităţii Asociaţiei şi stabileşte strategia activităţii acesteia;
b) alege preşedintele şi vicepreşedinţii Asociaţiei, Consiliul Asociaţiei, cenzorii sau Comisia de Cenzori, după caz, secretarul general al Asociaţiei şi doi secretari executivi, pe o perioadă de patru ani;
c) adoptă şi modifică statutul Asociaţiei cu 2/3 din voturile celor prezenţi.
În îndeplinirea atribuţiilor sale, Conferinţa Asociaţiei adoptă hotărâri, prin consens sau cu majoritate simplă de voturi; votul se poate exprima direct sau, în situaţii justificate, prin corespondenţă (fax sau e-mail)
Hotărârile Conferinţei se semnează de preşedinte şi de secretarul general.

Art. 16
Consiliul Asociaţiei stabileşte strategia activităţii Asociaţiei în intervalul dintre Conferinţe.
Consiliul Asociaţiei se compune din 17 membri, inclusiv membrii Biroului Executiv, se întruneşte în şedinţe plenare de două ori pe an, lucrează valabil în prezenţa a jumătate plus unul din membrii săi şi are următoarele atribuţii:
a) stabileşte măsuri pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Conferinţei;
b) alege trezorierul Asociaţiei, cu respectarea cerinţelor legale privind calificarea;
c) aprobă programele anuale de activitate şi bugetele de venituri şi cheltuieli, la propunerea Biroului Executiv;
d) recunoaşte constituirea secţiunilor ştiinţifice şi a filialelor teritoriale ce funcţionează în cadrul Asociaţiei;
e) numeşte consiliile de conducere şi colectivele de redacţie ale revistelor "Sociologie românească" şi "Romanian Journal of Sociology". Consiliul revede din 4 în 4 ani Colegiul de redacţie al Revistei Sociologie Românească şi compoziţia redacţiei.
f) analizează principalele procese şi tendinţe din societatea românească şi adoptă documente de evaluare ce vor fi făcute publice prin grija Biroului Executiv;
g) hotărăşte înfiinţarea unor unităţi specializate pentru studierea proceselor şi tendinţelor din societatea românească.
În îndeplinirea atribuţiilor sale, Consiliul Asociaţiei adoptă hotărâri, prin consens sau cu majoritate simplă de voturi; votul se poate exprima direct sau, în situaţii justificate, prin corespondenţă (fax sau e-mail)
Hotărârile Consiliului Asociaţiei se consemnează într-un registru special, sub semnătura preşedintelui şi a Secretarului General.

Art. 17
Biroul Executiv al Asociaţiei se compune din preşedintele Asociaţiei, 3 vicepreşedinţi desemnaţi de Consiliul Asociaţiei, secretarul general, coordonatorul Forumului Metodologic şi coordonatorul Comisiei de Etică şi Deontologie.
Biroul Executiv se întruneşte trimestrial, lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor săi, a preşedintelui sau a unui vicepreşedinte desemnat de acesta, şi are următoarele atribuţii:
a) aduce la îndeplinire hotărârile Conferinţei şi ale Consiliului Asociaţiei;
b) urmăreşte îndeplinirea programelor anuale de activitate ale Asociaţiei şi asigură execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
c) exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile Asociaţiei ca persoană juridică;
d) sprijină editarea revistelor de sociologie şi asigură editarea altor publicaţii ale Asociaţiei.
e) îndeplineşte orice alte atribuţii decurgând din lege, din Statut sau din hotărârile Conferinţei sau Consiliului Asociaţiei.
f) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Biroul Executiv al Asociaţiei adoptă decizii, prin consens sau cu majoritate simplă de voturi; votul se poate exprima direct sau, în situaţii justificate, prin corespondenţă (fax sau e-mail).

Art. 18
Comisia de cenzori se compune din trei membri; comisia alege pe unul dintre membri în funcţia de preşedinte. Cenzorii sau, după caz, Comisia de cenzori verifică corectitudinea gestiunii patrimoniului Asociaţiei, cel puţin o dată pe an, prezentând rapoarte în faţa Consiliului şi a Conferinţei Asociaţiei.
Cenzorii sau, după caz, Comisia de cenzori au acces liber şi direct la toate actele care angajează patrimoniul Asociaţiei.

Art. 19
Asociaţia este reprezentată în relaţiile cu autorităţile publice, cu alte organizaţii neguvernamentale, cu membrii săi şi cu terţe persoane fizice prin preşedinte sau vicepreşedintele desemnat de acesta.

 

Cap.V: PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI

Art. 20
Patrimoniul Asociaţiei se constituie din:
a) taxele şi cotizaţiile plătite de membri;
b) vânzarea publicaţiilor Asociaţiei;
c) încasări pentru servicii de specialitate prestate terţilor;
d) donaţii, subvenţii, legate şi alte drepturi constituite în favoarea sa, în condiţiile legii. 

Art. 21
Fondurile băneşti ale Asociaţiei se păstrează în conturi bancare, pe numele acesteia.
Actele care angajează plăţi se dispun de preşedintele Asociaţiei iar documentele aferente se semnează de către acesta şi de către trezorier sau secretarul general.

Art. 22
În limita veniturilor realizate, Asociaţia realizează cheltuieli pentru:
a) organizarea acţiunilor de promovare a sociologiei;
b) procurarea de cărţi, reviste şi alte materiale documentare;
c) activităţi de reprezentare şi secretariat;
d) întreţinerea sediului, dotarea si funcţionarea Secretariatului;
e) plata personalului tehnic;
f) editarea publicaţiilor proprii;
g) stimularea activităţii ştiinţifice în domeniul sociologiei şi sprijinirea acţiunilor organizate de Consiliul Asociaţiei;
h) alte cheltuieli necesare pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei.

 

Cap. VI: DISPOZIŢII FINALE

Art. 23
Regulile privitoare la dizolvare şi lichidare sunt cele stabilite de lege.

Art. 24
Dispoziţiile prezentului statut se completează cu normele legale în materie.

Art. 25
Prezentul statut a fost adoptat de către Conferinţa de constituire a Asociaţiei, la data de 3 martie 1990 şi modificat prin hotărârea Conferinţei din 30-31 mai 1997, apoi prin hotărârile nr. 1 şi nr. 2 ale Conferinţei Asociaţiei din 23 mai 2009, apoi prin Hotărârea Conferinţei din 25 octombrie 2013. Ultimele modificări privesc art. 16 şi art. 17 din Statut şi sunt evidenţiate cu caractere îngroşate.

 

Preşedinte,                                                                                       Secretar General

Prof. univ. dr. Cătălin Zamfir                                                           Octav Marcovici